Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III, Broj poziva: UP.02.1.1.16, projekt Evo me 3!, kodni broj: UP.02.1.1.16.0028, Centar za pomoć u kući Međimurske županije (svojstvo: nositelj projekta) objavljuje:


JAVNI NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Gerontodomaćica
(9 osoba, određeno vrijeme, puno radno vrijeme)


Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci, probni rok u trajanju od mjesec dana.


Opis posla:Uvjeti:Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i to:


Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica


Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom


Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima


Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/ potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja


Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP


Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji


Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama


Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju


Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini


Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.


Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine


Mjesto rada:Ciljana skupina natječaja su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a Čakovca, s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene žene s područja općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba, Sveta Marija, Pribislavec, Belica i Goričan.


Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i/ili nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.


Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:Kandidatkinje dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužne su predočiti originalnu dokumentaciju. Izjava o suglasnosti za kandidatkinje dostupna je na internetskim stranicama Centra za pomoć u kući Međimurske županije a može se preuzeti i u prostorijama Centra za pomoć u kući Međimurske županije. 


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete Natječaja biti će pozvane na razgovor.


Prijava na Natječaj dostavlja se osobno ili poštom na adresu Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40 000 Čakovec najkasnije do 23. siječnja 2023. godine do 12 sati  s obveznom naznakom na omotnici „za Natječaj Evo me 3!“.


Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte: info@pomocukuci-mz.eu ili na 099/209-26-13 – Frana Lana Kanoti, ravnateljica


  


link natječaja sa zavoda za zapošljavanje gdje se nalazi cjelokupni tekst za objavu,


https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129230859


link natječaja sa web stranice Centra za pomoć u kući Međimurske županije,


https://cpukmz.hr/javni-natjecaj-zaposljavanje-u-sklopu-projekta-evo-me-3/


link - obrazac – Izjava o suglasnosti za zainteresirane osobe za zaposlenje (obrazac se dostavlja uz preostalu potrebnu službenu dokumentaciju za zapošljavanje na adresu Centra za pomoć u kući Međimurske županije)


https://cpukmz.hr/izjava-o-suglasnosti-sa-uvjetima-javnog-natjecaja-projekt-evo-me-3/

" /> novost - Općina Donji Vidovec

AKTUALNO

Pročitajte

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III, Broj poziva: UP.02.1.1.16, projekt Evo me 3!, kodni broj: UP.02.1.1.16.0028, Centar za pomoć u kući Međimurske županije (svojstvo: nositelj projekta) objavljuje:


JAVNI NATJEČAJ


za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Gerontodomaćica
(9 osoba, određeno vrijeme, puno radno vrijeme)


Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci, probni rok u trajanju od mjesec dana.


Opis posla: • Održavanje čistoće stambenog prostora,

 • Dostava, nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,

 • Organiziranje prehrane, priprema obroka u kućanstvu korisnika,

 • Pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

 • Podrška pri socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava,

 • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovor i druženje,

 • Primjena uputa iz sigurnosti na radu i sigurnosti od požara.


Uvjeti: • Punoljetnost

 • Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje

 • Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave


Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i to:


Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica


Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom


Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima


Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/ potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja


Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP


Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji


Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama


Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju


Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini


Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.


Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine


Mjesto rada: • Općina Donja Dubrava – 1 osoba

 • Općina Donji Vidovec – 1 osoba

 • Općina Kotoriba – 2 osobe

 • Općina Sveta Marija – 2 osobe

 • Općina Pribislavec – 1 osoba

 • Općina Belica – 1 osoba

 • Općina Goričan – 1 osoba


Ciljana skupina natječaja su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a Čakovca, s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene žene s područja općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba, Sveta Marija, Pribislavec, Belica i Goričan.


Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i/ili nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.


Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj: • Zamolba za posao

 • Životopis

 • Preslika osobne iskaznice

 • Preslika dokaza o završenoj školi

 • Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave natječaja)

 • Vlastoručno potpisana Izjava kandidatkinje da je suglasna sa svim uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja (Izjavu je moguće preuzeti OVDJE)

 • Potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

 • Potvrda o podacima o stažu


Kandidatkinje dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužne su predočiti originalnu dokumentaciju. Izjava o suglasnosti za kandidatkinje dostupna je na internetskim stranicama Centra za pomoć u kući Međimurske županije a može se preuzeti i u prostorijama Centra za pomoć u kući Međimurske županije. 


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete Natječaja biti će pozvane na razgovor.


Prijava na Natječaj dostavlja se osobno ili poštom na adresu Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40 000 Čakovec najkasnije do 23. siječnja 2023. godine do 12 sati  s obveznom naznakom na omotnici „za Natječaj Evo me 3!“.


Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte: info@pomocukuci-mz.eu ili na 099/209-26-13 – Frana Lana Kanoti, ravnateljica


  


link natječaja sa zavoda za zapošljavanje gdje se nalazi cjelokupni tekst za objavu,


https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129230859


link natječaja sa web stranice Centra za pomoć u kući Međimurske županije,


https://cpukmz.hr/javni-natjecaj-zaposljavanje-u-sklopu-projekta-evo-me-3/


link - obrazac – Izjava o suglasnosti za zainteresirane osobe za zaposlenje (obrazac se dostavlja uz preostalu potrebnu službenu dokumentaciju za zapošljavanje na adresu Centra za pomoć u kući Međimurske županije)


https://cpukmz.hr/izjava-o-suglasnosti-sa-uvjetima-javnog-natjecaja-projekt-evo-me-3/Natrag
scroll to top