POZIV ZA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i prenamjenu zgrade na lokaciji Rade Končara 5 u Donjem Vidovcu - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Naručitelj, Općina Donji Vidovec, Rade Končara 9, Donji Vidovec, OIB: 09139211445, provodi postupak jednostavne nabave usluga analize postojećeg stanja urbane mobilnosti  Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl.18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00 kuna bez PDV-a ), tzv. bagatelnu nabavu,  naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.


                Ovim putem pozivamo Vas  1. OPIS PREDMETA NABAVE: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu obiteljske kuće u Donjem Vidovcu, koja se nalazi na adresi Rade Končara 5, Donji Vidovec, na k.č.br. 293, k.o. Donji Vidovec


1.1. PREDMET NABAVE: usluga izrade glavnog projekta  za rekonstrukciju, adaptaciju i prenamjenu stambene zgrade na lokaciji Rade Končara 5 u Donjem Vidovcu u dječji vrtić


1.2. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 80.000,00 kuna  1. UVJETI NABAVE


2.1. Način izvršenja: na temelju ugovora


2.2. Rok izvršenja: 30 dana od zaključivanja ugovora


2.3. Rok trajanja ugovora: do isteka garantnog roka


2.4. Mjesto izvršenja: Rade Končara 5, Donji Vidovec


2.5. Plaćanje: situacija za navedeni predmet nabave s naznakom broja ugovora


2.6. Uvjeti plaćanja: 15 dana od dana zaprimanja privremene odnosno okončane situacije


2.7. Ponuda:


Ponuda mora biti izrađene u skladu s ovim pozivom.


Ponuditelj nema pravo tražiti naknadu za izradu i podnošenje ponude.


Ponuda se mora podnijeti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu na ponudbenom listu iz priloga ove dokumentacije.


2.8. Ponuda se podnosi u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave, uz naznaku „ne otvaraj“ do roka propisanog ovom dokumentacijom.


Sve ponude koje nisu predana na ovaj način i u naznačenom roku neće se otvarati i razmatrati, već će biti vraćene ponuditelju.


Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja putem pošte ili izravnom dostavom na adresu naručitelja: OPĆINA DONJI VIDOVEC


Rade Končara 9


40327 Donji Vidovec


a u slučaju neposredne dostave, ponuda se predaje u kancelariju tajnika Općine Donji Vidovec.


Način dostave ponude samostalno određuje svaki ponuditelj koji snosi i rizik ne pravovremenog zaprimanja ponude.


2.9. Elektroničke ponude nisu dopuštene.


2.10.  Alternativne ponude nisu dopuštene


2.11. Nije dopušteno sudjelovanje podisporučitelja


2.12. Način izračuna cijene i ostale odrednice Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u hrvatskim  kunama. U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Ponuditelji su dužni ponuditi odnosno upisati cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu (obrazac 3.)


2.13. Rok, način i uvjeti plaćanja: regulirat će se ugovorom između naručitelja i ponuditelja. Naručitelj će plaćanje vršiti na temelju ispostavljenog računa koji mora sadržavati sve zakonom propisane elemente i isti je plativ po naručitelju u roku od 30 dana po njegovom primitku.


2.14. Rok valjanosti ponude: 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list. Ponuda s kraćim rokom valjanosti bit će odbijena.


2.15. Kriterij za odabir ponude:  prihvatljiva i pravilna ponuda uz ispunjenje svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom pozivu, : ekonomski najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom predmeta nabave


2.16. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:  Rok za dostavu ponuda je do 27.02.2018. godine do 12.00 (dvanaest) sati , Donji Vidovec, Rade Končara 9, bez obzira na način dostave.


Naručitelj će po postupku otvaranja i pregleda ponude sastaviti zapisnik o otvaranju.


Natrag
scroll to top