Disable Preloader

Pravo na pristup informacijama

Pretraživanje
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Općina Donji Vidovec, Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine (Donji Vidovec, Rade Končara 9). Zahtjev se može podnijeti telefonski na broj 040/615-105, pri čemu se o zahtjevu sastavlja službena zabilješka.

Službenik za informiranje Općine Donji Vidovec je Damir Lukša.

Damir Lukša - službenik za informiranje
kontakt tel. 040/615-105
mail: dluksa.opc@gmail.com


2024.

ikonadividerikonadivider

2023.

ikonadividerikonadivider

2022.

ikonadividerikonadivider

2021.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2020.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2019.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2018.

ikonadividerikona
19.7.2018.  Plan prijema    208,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
3.1.2018.  Proračun 2018    965,5 KB  
dividerikonadivider

2017.

ikonadivider

2016.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider
scroll to top