Disable Preloader

Svi dokumenti

Pretraživanje
ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    47,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis 13. sjednice    33,5 MB  
dividerikona
Donesene odluke    1,6 MB  
1. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. godine
- Polugodišnje izvješće o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2022. godinu -
- Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 2022. 
3. Odluka o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitog programa u dječjem vrtiću  Područni odjel Donji Vidovec
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o potpori za obitelj pokojnog Daria Cenko
5. Odluke o raspolaganju nekretninama na području Općine Donji Vidovec
6. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora - MRRFEU - Pojačano održavanje ulice M. Tita.


dividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    47,9 KB  
dividerikona
Donesene odluke    1,6 MB  
1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Upravnog vijeća o visini ekonomske cijene smještaja djece u Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava – Područni odjel Donji Vidovec
2. Odluka o produženju roka korištenja kredita
3. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikona
30.8.2022.  Obrazac PN    54,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    47,9 KB  
dividerikona
Donesene odluke    78,9 KB  

1. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Donji Vidovec 

2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Donji Vidovec unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2022. Mjera 19 LEADER – Podmjera 19.2. LRS LAG-a Mura Drava „Izgradnja spremišta uz vatrogasni dom u Donjem Vidovcu“

3. Odluka o prijedlogu kandidata za imenovanje člana Nadzornog odbora društva Međimurje-plin d.o.o.dividerikonadividerikona
7.6.2022.  Vidovo 2022.    258,9 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
5.5.2022.  Upisi    46,2 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
3. Katastar ulica    12,4 KB  
dividerikona
4. Poslovni udjeli    9,7 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 9. sjednice    16,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke    693,3 KB  
1. Zaključak prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje od 1. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine
2. Izvješće općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje od 7-12/2021
3.1. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2022. godinu 
4.1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu
5.1. izmjene i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. i Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
7. Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinske načelnice o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
9. Izvješće općinske načelnice o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
11. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
12. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja 10(20) Kv kabelskog voda do TS „Prodnica“ – mali Črnec
13. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja 10(20) Kv kabelskog voda do TS „Prodnica“ – nerazvrstane ceste i trafostanica
14. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća dječjeg vrtića Klinčec“ Donja Dubrava za razdoblje od 1.1. – 31.12.2021. godine


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 8. sjednice    16,9 MB  
dividerikona
Donesene odluke    698,4 KB  
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Upravnog vijeća o visini ekonomske cijene smještaja djece u Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava – Područni odjel Donji Vidovec
- Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja
- Odluka o produženju roka korištenja kredita
- Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu
- Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
- Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Vidovec
- Odluka o prihvaćanju prijedloga NK „Vidovčan“ Donji Vidovec o prijenosu prava vlasništva za kčbr. 780/1/A/37 upisana u z.k.ul. 4518 k.o. Donji Vidovec
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o prijenosu vlasništva nekretnina u vlasništvu NK "Vidovčan"
- 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu

 dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 7. sjednice    8,2 MB  
dividerikonadividerikona
Donesene odluke    6,4 MB  
- 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 2. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- Proračun Općine Donji Vidovec za 2022. godinu s projekcijom na 2023. – 2024. godinu- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Plan upravljanja imovinom Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Socijalni program Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Donji Vidovec
- Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Donji Vidovec
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec za 2022. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Donji Vidovec za 2022. godinu
- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Donji Vidovec za 2022. godinu
- Odluka o raspoređivanju sredstava u 2022. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Vidovec
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Donji Vidovec
- Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalne infrastrukture

 dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 6. sjednice    20,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke    131,3 KB  
- Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Donji Vidovec
- Odluka o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na području Općine Donji Vidovec
- Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Donji Vidovec
- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Donji Vidovec
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    41 KB  
dividerikona
Tonski zapis 4. sjednice    11,7 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    400,4 KB  
- Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
- Polugodišnje izvješće o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za razdoblje 1.1. – 30.6.2021. godine
- Plan razvojnih programa
- Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja Općine Donji Vidovec
- Odluka o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
- Odluka o raspoređivanju sredstava tijekom 2021. godine za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Vidovec
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    36,4 KB  
dividerikona

- Odluka o početku postupka javne nabavedividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    50,1 KB  
dividerikona
Tonski zapis    22,3 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    253,8 KB  
- Odluka o plaći općinskog načelnika Općine Donji Vidovec
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Vidovec
- Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Vidovec
- Odluka o visini naknade predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec
- Odluka o imenovanju predstavnika Općine Donji Vidovec u LAG-u
- Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i propise
- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    72 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Donesene odluke (ZIP).    92,8 KB  

- Odluka o izboru Mandatne komisije

- Izvješće Mandatne komisije

- Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja,

- Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća

- Odluka o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća.dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
U subotu, 8. svibnja 2021. godine ističe rok za dostavu financijskih izvješća, koja su izborni sudionici dužni dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.
 
U tu svrhu Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Vidovec dana, 8. svibnja 2021. godine organiziralo je dežurstvo u vremenu od 8:00 do 16:00 sati kako bi pružilo podršku izbornim sudionicima.
 
Za pitanja se možete obratiti Jeleni Dominić putem telefona 099 441 7777 ili putem maila opc.dvidovec@gmail.com.
 
Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona

 

 

 dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
17.3.2021.  Odluka    723,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    40,8 KB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    142,1 KB  
- Statut Općine Donji Vidovec 
- Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec 
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Vidovec - 
- Odluka o osnivanju vlastitog pogona
- Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona
 


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    40,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis    34,9 MB  
dividerikonadividerikonadividerikona
Donesene odluke (ZIP)    698 KB  

- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2020. godinu s Planom razvojnih programa

- Proračun Općine Donji Vidovec za 2021. godinu s projekcijom na 2022. – 2023. godinu s Planom razvojnih programa

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinucms

- Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Socijalni program Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec za 2021. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec

- Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Donji Vidovec za 2021. godinu

- Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone - Jug Donji Vidovec

- Odluka o izradi izmjene i dopune projektne dokumentacije za projekt „Rekonstrukcija građevine (dogradnja i prenamjena) javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić"

- Odluka o raspoređivanju sredstava u 2021. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Vidovec

 dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Saziv sjednice    27,2 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    27,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis    13,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    285,1 KB  

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec na dan 30.6.2020. godine sa bilješkama i izvršenje plana razvojnih programa

Odluka o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi – cesta u poduzetničkoj zoni „Jug“ Donji Vidovec

Odluka o prodaji zemljišta u granicama naselja Donji Vidovec, poduzetnička zona „Kalanica“.dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Saziv sjednice    27,1 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    24,5 KB  
dividerikona
Tonski zapis    38,5 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    240,6 KB  

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2020. godinu.pdf

Odluka o izmjeni i dopune Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju.docx

Odluka o poticanju uređenja nekretnina u svrhu stanovanja na području Općine Donji Vidovec.docx

Odluka o sufinanciranju troškova jaslica - Dea Fuš.docxdividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
20.7.2020.  Priznanje    62,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Saziv sjednice    27 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    32,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis    19,7 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    372,2 KB  

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2019. godinu.pdf

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Vidovec za 2020. godinu.docx

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.docx

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.docx

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju.docx

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.docx

Odluka o izradi I ID DPU GZ D.Vidovec.docx

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.docx

Odluka o raspoređivanju sredstava financiranju političkih stranaka u 2020. godini.docx

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Donji Vidovec za 2020. godinu.docx

Zaključak i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe GPP unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Vidovec u 2019. godini.docxdividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Saziv sjednice    22,2 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    30 KB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    9,3 KB  

Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova CZ.docdividerikonadividerikona
9.4.2020.  Obavijest    450 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Saziv 18. sjednice    28,6 KB  
dividerikonadividerikona
Tonski zapis 18. sjednice    22,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke    26,3 KB  

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Donji Vidovec.docx

Zaključak o prestanku mandata općinskoj vijećnici.docxdividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
30.1.2019.  Noć muzeja    746,7 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
8.11.2018.  Vidovec    197,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
19.7.2018.  Plan prijema    208,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
3.1.2018.  Proračun 2018    965,5 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
18.10.2016.  OBRAZAC 3    14,4 KB  
dividerikonadividerikonadividerikona
29.9.2016.  obrazac 3    14,4 KB  
dividerikona
29.9.2016.  Obrazac 2    17,2 KB  
dividerikona
29.9.2016.  Troškovnik    18,3 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
22.9.2016.  obrazac 3    14,4 KB  
dividerikona
22.9.2016.  obrazac 2    17,1 KB  
dividerikona
22.9.2016.  obrazac 1    15,3 KB  
dividerikona
22.9.2016.  Troškovnik    16,5 KB  
dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider
scroll to top