Disable Preloader

Sjednice Općinskog Vijeća

Pretraživanje


Dokumenti sa sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec objavljuju se u "Službenom glasniku Međimurske županije":

https://medjimurska-zupanija.hr/2015/04/21/sluzbeni-glasnik-2/

2023.

ikonadividerikonadivider

2022.

ikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    47,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis 13. sjednice    33,5 MB  
dividerikona
Donesene odluke    1,6 MB  
1. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. godine
- Polugodišnje izvješće o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2022. godinu -
- Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 2022. 
3. Odluka o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitog programa u dječjem vrtiću  Područni odjel Donji Vidovec
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o potpori za obitelj pokojnog Daria Cenko
5. Odluke o raspolaganju nekretninama na području Općine Donji Vidovec
6. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora - MRRFEU - Pojačano održavanje ulice M. Tita.


dividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    47,9 KB  
dividerikona
Donesene odluke    1,6 MB  
1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Upravnog vijeća o visini ekonomske cijene smještaja djece u Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava – Područni odjel Donji Vidovec
2. Odluka o produženju roka korištenja kredita
3. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    47,9 KB  
dividerikona
Donesene odluke    78,9 KB  

1. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Donji Vidovec 

2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Donji Vidovec unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2022. Mjera 19 LEADER – Podmjera 19.2. LRS LAG-a Mura Drava „Izgradnja spremišta uz vatrogasni dom u Donjem Vidovcu“

3. Odluka o prijedlogu kandidata za imenovanje člana Nadzornog odbora društva Međimurje-plin d.o.o.dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 9. sjednice    16,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke    693,3 KB  
1. Zaključak prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje od 1. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine
2. Izvješće općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje od 7-12/2021
3.1. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2022. godinu 
4.1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu
5.1. izmjene i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. i Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
7. Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinske načelnice o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
9. Izvješće općinske načelnice o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
11. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
12. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja 10(20) Kv kabelskog voda do TS „Prodnica“ – mali Črnec
13. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja 10(20) Kv kabelskog voda do TS „Prodnica“ – nerazvrstane ceste i trafostanica
14. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća dječjeg vrtića Klinčec“ Donja Dubrava za razdoblje od 1.1. – 31.12.2021. godine


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 8. sjednice    16,9 MB  
dividerikona
Donesene odluke    698,4 KB  
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Upravnog vijeća o visini ekonomske cijene smještaja djece u Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava – Područni odjel Donji Vidovec
- Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja
- Odluka o produženju roka korištenja kredita
- Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu
- Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
- Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Vidovec
- Odluka o prihvaćanju prijedloga NK „Vidovčan“ Donji Vidovec o prijenosu prava vlasništva za kčbr. 780/1/A/37 upisana u z.k.ul. 4518 k.o. Donji Vidovec
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o prijenosu vlasništva nekretnina u vlasništvu NK "Vidovčan"
- 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu

 divider

2021.

ikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 7. sjednice    8,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke    6,4 MB  
- 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 2. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- Proračun Općine Donji Vidovec za 2022. godinu s projekcijom na 2023. – 2024. godinu- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Plan upravljanja imovinom Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Socijalni program Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Donji Vidovec
- Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Donji Vidovec
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec za 2022. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Donji Vidovec za 2022. godinu
- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Donji Vidovec za 2022. godinu
- Odluka o raspoređivanju sredstava u 2022. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Vidovec
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Donji Vidovec
- Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalne infrastrukture

 dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 6. sjednice    20,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke    131,3 KB  
- Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Donji Vidovec
- Odluka o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na području Općine Donji Vidovec
- Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Donji Vidovec
- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Donji Vidovec
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    41 KB  
dividerikona
Tonski zapis 4. sjednice    11,7 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    400,4 KB  
- Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
- Polugodišnje izvješće o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za razdoblje 1.1. – 30.6.2021. godine
- Plan razvojnih programa
- Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja Općine Donji Vidovec
- Odluka o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
- Odluka o raspoređivanju sredstava tijekom 2021. godine za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Vidovec
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    36,4 KB  
dividerikona

- Odluka o početku postupka javne nabavedividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    50,1 KB  
dividerikona
Tonski zapis    22,3 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    253,8 KB  
- Odluka o plaći općinskog načelnika Općine Donji Vidovec
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Vidovec
- Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Vidovec
- Odluka o visini naknade predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec
- Odluka o imenovanju predstavnika Općine Donji Vidovec u LAG-u
- Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i propise
- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    72 KB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP).    92,8 KB  

- Odluka o izboru Mandatne komisije

- Izvješće Mandatne komisije

- Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja,

- Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća

- Odluka o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća.dividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    40,8 KB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    142,1 KB  
- Statut Općine Donji Vidovec 
- Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec 
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Vidovec - 
- Odluka o osnivanju vlastitog pogona
- Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona
 


divider

2020.

ikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    40,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis    34,9 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    698 KB  

- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2020. godinu s Planom razvojnih programa

- Proračun Općine Donji Vidovec za 2021. godinu s projekcijom na 2022. – 2023. godinu s Planom razvojnih programa

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinucms

- Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Socijalni program Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec za 2021. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec

- Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Donji Vidovec za 2021. godinu

- Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone - Jug Donji Vidovec

- Odluka o izradi izmjene i dopune projektne dokumentacije za projekt „Rekonstrukcija građevine (dogradnja i prenamjena) javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić"

- Odluka o raspoređivanju sredstava u 2021. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Vidovec

 dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Saziv sjednice    27,2 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    27,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis    13,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    285,1 KB  

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec na dan 30.6.2020. godine sa bilješkama i izvršenje plana razvojnih programa

Odluka o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi – cesta u poduzetničkoj zoni „Jug“ Donji Vidovec

Odluka o prodaji zemljišta u granicama naselja Donji Vidovec, poduzetnička zona „Kalanica“.dividerikonadividerikona
Saziv sjednice    27,1 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    24,5 KB  
dividerikona
Tonski zapis    38,5 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    240,6 KB  

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2020. godinu.pdf

Odluka o izmjeni i dopune Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju.docx

Odluka o poticanju uređenja nekretnina u svrhu stanovanja na području Općine Donji Vidovec.docx

Odluka o sufinanciranju troškova jaslica - Dea Fuš.docxdividerikonadividerikona
Saziv sjednice    27 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    32,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis    19,7 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    372,2 KB  

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2019. godinu.pdf

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Vidovec za 2020. godinu.docx

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.docx

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.docx

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju.docx

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.docx

Odluka o izradi I ID DPU GZ D.Vidovec.docx

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.docx

Odluka o raspoređivanju sredstava financiranju političkih stranaka u 2020. godini.docx

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Donji Vidovec za 2020. godinu.docx

Zaključak i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe GPP unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Vidovec u 2019. godini.docxdividerikonadividerikona
Saziv sjednice    22,2 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    30 KB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    9,3 KB  

Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova CZ.docdividerikonadividerikona
Saziv 18. sjednice    28,6 KB  
dividerikonadividerikona
Tonski zapis 18. sjednice    22,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke    26,3 KB  

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Donji Vidovec.docx

Zaključak o prestanku mandata općinskoj vijećnici.docxdividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2019.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2018.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2017.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2016.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider
scroll to top