Disable Preloader

Sjednice Općinskog Vijeća

Pretraživanje


Dokumenti sa sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec objavljuju se u "Službenom glasniku Međimurske županije":

https://medjimurska-zupanija.hr/2015/04/21/sluzbeni-glasnik-2/

2024.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2023.

ikonadividerikonadividerikona
Donesene odluke    3,3 MB  

1a. 3. ID Proračuna Općine Donji Vidovec za 2023. godinu

1a. 3. ID Proračuna Općine Donji Vidovec za 2023. godinu_1

2. 3. ID Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

3. 3. ID Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

4. 2. ID Programa javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2023.

5. 1. ID Programa javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2023.

6. 2. ID Socijalnog programa Općine Donji Vidovec za 2023. godinu

7. Proračun Općine Donji Vidovec za 2024. godinu

7a. Proračun Općine Donji Vidovec za 2024. godinu

8. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Donji Vidovec za 2024. godinu

9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

10. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Donji Vidovec za 2024. godinu

11. Program javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2024. godinu

12. Program javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2024. godinu

13. Socijalni program Općine Donji Vidovec za 2024. godinu

14. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Donji Vidovec za 2024. godinu

15. Plan upravljanja imovinom Općine Donji Vidovec za 2024. godinu

15a. Odluka o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom Općine Donji Vidovec za 2024. godinu

16. Odluka o raspoređivanju sredstava financiranju političkih stranaka u 2024. godini

17. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Općine Donji Vidovec

18. Odluka o visini grobnih naknada na mjesnom groblju u Donjem Vidovcu

19. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima-jaslice izvan područja Općine Donji Vidovec

20. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika

21. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Donji Vidovec

22. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

22a. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Donji Vidovec za 2024. godinu

23. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite .na području Općine Donji Vidovec za 2024. godinu

23a. Zaključak o donošenju Plana razvoja sustava CZ za 2024. godinu

25. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2024. - 2027. na području Općine Donji Vidovecdividerikonadividerikonadivider

2022.

ikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    47,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis 13. sjednice    33,5 MB  
dividerikona
Donesene odluke    1,6 MB  
1. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. godine
- Polugodišnje izvješće o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2022. godinu -
- Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 2022. 
3. Odluka o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitog programa u dječjem vrtiću  Područni odjel Donji Vidovec
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o potpori za obitelj pokojnog Daria Cenko
5. Odluke o raspolaganju nekretninama na području Općine Donji Vidovec
6. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora - MRRFEU - Pojačano održavanje ulice M. Tita.


dividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    47,9 KB  
dividerikona
Donesene odluke    1,6 MB  
1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Upravnog vijeća o visini ekonomske cijene smještaja djece u Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava – Područni odjel Donji Vidovec
2. Odluka o produženju roka korištenja kredita
3. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    47,9 KB  
dividerikona
Donesene odluke    78,9 KB  

1. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Donji Vidovec 

2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Donji Vidovec unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2022. Mjera 19 LEADER – Podmjera 19.2. LRS LAG-a Mura Drava „Izgradnja spremišta uz vatrogasni dom u Donjem Vidovcu“

3. Odluka o prijedlogu kandidata za imenovanje člana Nadzornog odbora društva Međimurje-plin d.o.o.dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 9. sjednice    16,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke    693,3 KB  
1. Zaključak prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje od 1. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine
2. Izvješće općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje od 7-12/2021
3.1. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2022. godinu 
4.1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu
5.1. izmjene i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. i Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
7. Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinske načelnice o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
9. Izvješće općinske načelnice o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
11. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
12. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja 10(20) Kv kabelskog voda do TS „Prodnica“ – mali Črnec
13. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja 10(20) Kv kabelskog voda do TS „Prodnica“ – nerazvrstane ceste i trafostanica
14. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća dječjeg vrtića Klinčec“ Donja Dubrava za razdoblje od 1.1. – 31.12.2021. godine


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 8. sjednice    16,9 MB  
dividerikona
Donesene odluke    698,4 KB  
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Upravnog vijeća o visini ekonomske cijene smještaja djece u Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava – Područni odjel Donji Vidovec
- Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja
- Odluka o produženju roka korištenja kredita
- Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu
- Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
- Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Vidovec
- Odluka o prihvaćanju prijedloga NK „Vidovčan“ Donji Vidovec o prijenosu prava vlasništva za kčbr. 780/1/A/37 upisana u z.k.ul. 4518 k.o. Donji Vidovec
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o prijenosu vlasništva nekretnina u vlasništvu NK "Vidovčan"
- 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Donji Vidovec za 2022. godinu

 divider

2021.

ikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 7. sjednice    8,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke    6,4 MB  
- 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 2. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- Proračun Općine Donji Vidovec za 2022. godinu s projekcijom na 2023. – 2024. godinu- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Plan upravljanja imovinom Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Program javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Socijalni program Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
- Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Donji Vidovec
- Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Donji Vidovec
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec za 2022. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu
- Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Donji Vidovec za 2022. godinu
- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Donji Vidovec za 2022. godinu
- Odluka o raspoređivanju sredstava u 2022. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Vidovec
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Donji Vidovec
- Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalne infrastrukture

 dividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Tonski zapis 6. sjednice    20,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke    131,3 KB  
- Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Donji Vidovec
- Odluka o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na području Općine Donji Vidovec
- Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Donji Vidovec
- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Donji Vidovec
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    41 KB  
dividerikona
Tonski zapis 4. sjednice    11,7 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    400,4 KB  
- Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
- Polugodišnje izvješće o radu općinske načelnice Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za razdoblje 1.1. – 30.6.2021. godine
- Plan razvojnih programa
- Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja Općine Donji Vidovec
- Odluka o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
- Odluka o raspoređivanju sredstava tijekom 2021. godine za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Vidovec
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    36,4 KB  
dividerikona

- Odluka o početku postupka javne nabavedividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    50,1 KB  
dividerikona
Tonski zapis    22,3 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    253,8 KB  
- Odluka o plaći općinskog načelnika Općine Donji Vidovec
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Vidovec
- Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Vidovec
- Odluka o visini naknade predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec
- Odluka o imenovanju predstavnika Općine Donji Vidovec u LAG-u
- Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i propise
- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Vidovec


dividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    72 KB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP).    92,8 KB  

- Odluka o izboru Mandatne komisije

- Izvješće Mandatne komisije

- Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja,

- Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća

- Odluka o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća.dividerikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    40,8 KB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    142,1 KB  
- Statut Općine Donji Vidovec 
- Poslovnik Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec 
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Vidovec - 
- Odluka o osnivanju vlastitog pogona
- Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona
 


divider

2020.

ikonadividerikonadividerikona
Izvod iz zapisnika    40,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis    34,9 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    698 KB  

- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2020. godinu s Planom razvojnih programa

- Proračun Općine Donji Vidovec za 2021. godinu s projekcijom na 2022. – 2023. godinu s Planom razvojnih programa

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinucms

- Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade na području Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program javnih potreba u kulturi Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Program javnih potreba u sportu Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Socijalni program Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Vidovec za 2021. godinu

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec za 2021. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Vidovec

- Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Donji Vidovec za 2021. godinu

- Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone - Jug Donji Vidovec

- Odluka o izradi izmjene i dopune projektne dokumentacije za projekt „Rekonstrukcija građevine (dogradnja i prenamjena) javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić"

- Odluka o raspoređivanju sredstava u 2021. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Vidovec

 dividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikona
Saziv sjednice    27,2 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    27,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis    13,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    285,1 KB  

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Donji Vidovec za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec na dan 30.6.2020. godine sa bilješkama i izvršenje plana razvojnih programa

Odluka o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi – cesta u poduzetničkoj zoni „Jug“ Donji Vidovec

Odluka o prodaji zemljišta u granicama naselja Donji Vidovec, poduzetnička zona „Kalanica“.dividerikonadividerikona
Saziv sjednice    27,1 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    24,5 KB  
dividerikona
Tonski zapis    38,5 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    240,6 KB  

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Donji Vidovec za 2020. godinu.pdf

Odluka o izmjeni i dopune Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju.docx

Odluka o poticanju uređenja nekretnina u svrhu stanovanja na području Općine Donji Vidovec.docx

Odluka o sufinanciranju troškova jaslica - Dea Fuš.docxdividerikonadividerikona
Saziv sjednice    27 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    32,9 KB  
dividerikona
Tonski zapis    19,7 MB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    372,2 KB  

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2019. godinu.pdf

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Vidovec za 2020. godinu.docx

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.docx

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.docx

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju.docx

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.docx

Odluka o izradi I ID DPU GZ D.Vidovec.docx

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.docx

Odluka o raspoređivanju sredstava financiranju političkih stranaka u 2020. godini.docx

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Donji Vidovec za 2020. godinu.docx

Zaključak i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe GPP unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Vidovec u 2019. godini.docxdividerikonadividerikona
Saziv sjednice    22,2 KB  
dividerikona
Izvod iz zapisnika    30 KB  
dividerikona
Donesene odluke (ZIP)    9,3 KB  

Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova CZ.docdividerikonadividerikona
Saziv 18. sjednice    28,6 KB  
dividerikonadividerikona
Tonski zapis 18. sjednice    22,2 MB  
dividerikona
Donesene odluke    26,3 KB  

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Donji Vidovec.docx

Zaključak o prestanku mandata općinskoj vijećnici.docxdividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2019.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2018.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2017.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2016.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider
scroll to top